De begeleiding van de kandidaten wordt door het deelnemende waterschap en het DEEP-programma samen gedaan. Beide “partijen” nemen een ander stuk begeleiding op zich.  

 

Vanuit het DEEP-programma 

De coördinator DEEP, Myriam Vlug, coördineert het programma vanuit het Waterschapshuis. Dit doet zij in samenwerking met Leonie Klaassen (programmamanager DEEP) vanuit Royal HaskoningDHV Digital.  Gezamenlijk worden alle zaken rondom de vorming van goede opdrachten gecoördineerd. Het Waterschapshuis draagt zorg voor de verbinding tussen deelnemers, waterschappen en Royal HaskoningDHV Digital. 

We hechten veel waarde aan de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers. Voor de aanvang van het programma vinden intakegesprekken plaats tussen de individuele deelnemers en de programmamanager coördinator van DEEP. Deze gesprekken hebben als doel de persoonlijke leerdoelen van de deelnemer te concretiseren en meetbaar te maken. Als voorbereiding vult de deelnemer daarom een persoonlijk ontwikkelplan in, met daarin een omschrijving van de technische en sociale skills die hij/zij wil leren of verbeteren gedurende het DEEP-programma . Dit doen we als basis om ontwikkeling mee te monitoren, maar ook om het programma en de opdrachten op aan te laten sluiten.  

We plannen 7 keer per jaar individuele coachings- en ontwikkelgesprekken met de deelnemers. Hierin staat naast inhoudelijke ontwikkeling ook de persoonlijke ontwikkeling van de professional centraal en reflecteren we op de leerdoelen. 

Vanuit het deelnemende waterschap 

Deelname aan het DEEP-programma vraagt inzet en investering om data science en engineering in te bedden in de organisaties. Dat is méér dan alleen het begeleiden van de DEEP-kandidaten. Onderstaand hebben we de belangrijkste rollen en verantwoordelijkheden uitgewerkt die nodig zijn om als waterschap succesvol aan DEEP deel te nemen.


Hierbij kunnen meerdere rollen door 1 waterschapper vervuld worden.

  • Contactpersoon/ facilitator

Hij/zij is contactpersoon voor de DEEP-kandidaat, de coördinator, de programmamanager en opdrachtbegeleiders voor vragen en issues. 

  • Deelname aan stuurgroep  

Vanuit een deelnemend waterschap sluit 1 persoon aan bij de stuurgroep DEEP. Maandelijks/ tweemaandelijks vindt er een bijeenkomst plaats voor een afvaardiging van de deelnemende Waterschappen, de hWh coördinator en de programmamanager van DEEP. 

  • Kartrekker(s) data-gedreven werken 

Collega’s die vanuit het waterschap de tijd en ruimte hebben om een boost te geven in de ontwikkeling van data-gedreven werken, door bijvoorbeeld het actief ophalen en verder brengen van ideeën en oplossingen.  

  • Product owners 

Zijn verantwoordelijk voor het maken van keuzes in de ontwikkeling van de oplossing en dragen hiermee bij aan het succes van een opdracht. 

  • Domeinexperts en eindgebruikers 

Rollen die vanuit de organisatie ingevuld moeten worden om een opdracht te kunnen starten. 

  • Specialist(en) IT & data-experts

Betrokken bij de uitvoering van opdrachten (beheer, implementatie).